Tvoříme goodwill

značka

Marketing Consulting

Budování značky

Naším cílem je zajistit klientům dlouhodobou prosperitu a udržitelný růst jejich podnikání. Nejdůležitějším klíčem k úspěchu je přitom silná značka.

Co je to značka?

Pojem značka v sobě obsahuje jeden zásadní paradox, a sice že je tak abstraktní a tak hmatatelný zároveň. Obě roviny jsou stejně důležité a jedna bez druhé nemůže existovat.

Hmatatelnou rovinu značky představují její fyzické a funkční vlastnosti (společnosti, produktu či služby). Fyzickými vlastnostmi značky rozumíme nejčastěji její grafické znázornění, tedy název, logo, claim, atp., souhrnně brand či corporate identity. Funkčními vlastnostmi značky pak jsou zpravidla způsob a míra naplnění potřeb zákazníka, úroveň kvality zpracování, u produktů např. materiálové provedení aj.

Abstraktní rovinu značky a jejího vnímání tvoří zejména emocionální a statusová složka. Emocionální složka je tvořena pocity, které značka vyvolává, asociacemi a zkušenostmi, které veřejnost (ve smyslu „stakeholders“) se značkou získá. Statusová složka umožňuje veřejnosti začlenit se do určité sociální vrstvy či skupiny tím, že si značku kupuje, identifikuje se s ní, je k ní loajální.

Budování značky, a tudíž i veškeré marketingové aktivity, je především o vzbuzování emocí. Silná a úspěšná značka vyvolává u zákazníků (a nejen u nich) tzv. proces AIDA: Attention (pozornost) - Interest (zájem) - Desire (přání) - Action (nákupní rozhodnutí). Čím rychlejší je sled jednotlivých fází, tím silnější a úspěšnější je Vaše značka. Vrcholným stádiem je pak „must-have brand“, neboli značka, u níž zákazník cítí, že se bez ní jednoduše neobejde. Míra afinity (sympatie) a identifikace cílové skupiny s takovou značkou dosáhla 100%.

Dosahování takové pozice značky je cílem konzultačního servisu HPCG. S naší pomocí získá Vaše značka potřebné předpoklady se této metě nejen přiblížit, ale především Vám také poradíme, jak si ji udržet.

Navigace